Suomen ratkaisusta YK:n Palestiina-äänestyksessä

AKYS on lähettänyt 13.5.2024 alla olevan kirjeen Tasavallan presidentille ja ulko- ja turvallisuuspoliittiselle ministerivaliokunnalle.

Tasavallan presidentti, ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta

Suomi oli niiden harvojen maiden joukossa, jotka jättivät äänestämättä YK:n yleiskokouksessa Palestiinan valtion täysjäsenyyden edistämistä koskevassa äänestyksessä. Enemmistö EU-maista ja Pohjoismaista tuki päätöslauselmaa. Tukijoihin kuuluivat myös esimerkiksi Viro ja Puola. Suomi ja Ruotsi puuttuivat kuitenkin luonnollisen viiteryhmänsä joukosta.

Tasavallan presidentin ilmoituksen mukaan ratkaisu perustui TP-UTVA:n linjaukseen. Presidentti Stubbin mukaan Suomi pyrkii kaikin tavoin edistämään kahden valtion ratkaisua ja itsenäisen Palestiinan valtion syntyä, mutta Palestiinan YK-jäsenyyden on oltava osa yhdessä sovittua suunnitelmaa, eikä tässä tilanteessa vielä olla.

Jos Israel/Palestiinan täysin kestämätöntä ja näköalatonta tilannetta ei saada muutettua, Gazan sodan kaltaiset katastrofit tulevat jatkumaan hamaan tulevaisuuteen ja voivat eskaloitua laajemmiksi sodiksi. Selitykset, että tässä tilanteessa on kiireellisempiä asioita, kuten tulitauko Gazaan, ja että äänestys oli pitkälle symbolinen, ontuvat. Nimenomaan kärjistyneen kriisin oloissa kansainvälisen yhteisön palestiinalaisten itsemääräämisoikeutta ja todellisen rauhan edellytyksiä koskevan mielipiteen esittäminen on entistä pakottavampaa sekä nykyisen konfliktin päättämisen että vastaavien tulevien konfliktien ehkäisemisen kannalta.

Suomen linja, jonka mukaan palestiinalaisvaltio voi syntyä vain osapuolten välisten neuvottelujen tuloksena, on kestämätön. Osapuolten välinen voimaepätasapaino on niin suuri, että vain kansainvälisen yhteisön voimakas painostus voi saada aikaan tilanteen, jossa ylipäätään on jotakin neuvoteltavaa. Pelkällä odottelulla ja retoriikalla tällaista tilannetta ei synny koskaan. Israelin asenne palestiinalaisia kohtaan on jo ennen 7.10. hyökkäystäkin vain koventunut ja maan anastaminen kiihtynyt, ja palestiinalaisvaltion edellytykset ovat karanneet yhä kauemmaksi. Israelin strategia ei ole “two-state solution” eikä “one-state solution”, vaan “no-state solution”, jossa palestiinalaisten oikeuksien epääminen ja maiden anastaminen viedään loppuun saakka.

EU-parlamentti totesi viime kesäisissä suosituksissaan EU:n ja palestiinalaishallinnon suhteista, että mielekkäät neuvottelut ovat mahdollisia vain, kun molemmat osapuolet ovat yhdenvertaisessa asemassa. Parlamentin mukaan poliittisen tahdon ja kansanvälisen tunnustamisen puuttuminen yhdistettynä Palestiinan vuosikymmeniä kestäneeseen miehitykseen ovat asianmukaisten neuvottelujen esteenä. Suomella olisi ollut tilaisuus antaa osaltaan panoksensa tilanteen parantamiseen, mutta maamme jätti sen käyttämättä.

Kuten YK:n pääsihteeri totesi, 7.10. hyökkäyskään ei tapahtunut tyhjiössä. Jos Lähi-idän kriisi ratkaisun puuttuessa jatkaa kärjistymistään, nekin maat, jotka eivät tee osaansa tilanteen korjaamiseksi, tulevat olemaan historian edessä vastuussa. Edmund Burken toteamus “Kaikki, mitä tarvitaan pahuuden lisääntymiseen, on se, että hyvät ihmiset eivät tee mitään” pätee myös kansainväliseen politiikkaan.

Jo presidentti Ahtisaari totesi Lähi-idän kriisin olevan maailman huolestuttavin konflikti, jossa tarvitaan rauhaan pakottamista. Suomen on uskallettava olla todellinen rauhanrakentaja. Suomen on terästettävä linjaansa ja liityttävä niiden Euroopan maiden joukkoon, jotka aikovat tunnustaa Palestiinan valtion.

Kunnioittaen,

Arabikansojen ystävyysseura ry
Taina Dahlgren, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail

Suomen noudatettava miehitettyjen palestiinalaisalueiden erityisraportoijan suosituksia

Arabikansojen ystävyysseura on 3.4.2024 lähettänyt ulkoministeriöön seuraavan kirjeen

Ulkoministeri Elina Valtonen

Juuri tapahtunut seitsemän ulkomaalaisten avustustyöntekijän kuolema Gazassa on voimistanut vastalauseita Israelin sodankäyntitapaa vastaan, jossa ei vältetä siviilien surmaamista joukoittain.
Yhtä voimakkaita vastalauseita ei tosin ole herättänyt se, että tähän mennessä Gazassa on saanut surmansa jo yli 200 avustustyöntekijää, suurin osa heistä UNRWA:n henkilökuntaa.

Avustustyöntekijöiden kuolemat ovat väistämätön seuraus Israelin hyökkäysstrategiasta, jota YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden erityisraportoija on analysoinut uudessa raportissaan: ”Analysoimalla Israelin Gazan hyökkäyksessa harjoittamaa väkivaltaa ja linjauksia tämä raportti päätyy johtopäätökseen, jonka mukaan voidaan perustellusti uskoa, että kynnys Israelin suorittaman kansanmurhan todentamiseksi on ylittynyt. Yksi peruslöydöksistä on se, että Israelin hallitus, sotilasjohto ja sotilaat ovat tarkoituksellisesti vääristelleet sodan lakien periaatteita ja kumoamalla niiden suojelevat tarkoitukset pyrkineet laillistamaan kansanmurhaan pyrkivän väkivallan Palestiinan kansaa kohtaan.”1)

Erityisraportoijan mukaan on olemassa varteenotettavat perusteet uskoa seuraavien kansanmurhatoimien suorittamisen ehtojen tulleen täytetyiksi Gazassa: ryhmän jäsenten surmaaminen; vakavan ruumiillisen tai henkisen vahingon aiheuttaminen ryhmän jäsenille; tahallinen vaikuttaminen ryhmän elinoloihin ryhmän tai sen osan fyysiseksi tuhoamiseksi. Kansanmurhatoimet on hyväksytty ja pantu täytäntöön korkea-arvoisten sotilas- ja hallitusviranhaltijoiden antamien kansanmurhaan pyrkivien lausuntojen mukaisesti.

Nyt viimeistään on käynyt selväksi, että pelkän arvostelun voimasta Israel ei luovu tuhoisasta ja inhimillisesti sietämättömästä hyökkäysstrategiastaan eikä nykyisen eskalaation takana olevasta siirtokuntakolonialistisesta laajentumishankkeestaan, jotka yhä peruuttamattomammin tuhoavat rauhan ja vakauden edellytyksiä alueella.

Suomi ei voi katsoa sivusta jatkuvaa kansainvälisen oikeuden vakavaa loukkaamista, tuhoa ja teurastusta. Suomen on osaltaan EU:ssa ja YK:ssa, erityisesti koska Israel ei ole noudattanut YK;n kansainvälisen tuomioistuimen sitovaa määräystä kansanmurhatoimien estämisestä, edistettävä erityisraportoijan suositusten mukaisia toimia, joihin kuuluvat muun muassa:

  • asekauppakielto,
  • tuki Etelä-Afrikalle turvautumisessa YK:n turvallisuusneuvostoon YK:n peruskirjan artiklan 94(2) mukaisesti Israelin laiminlyöntien johdosta,
  • perinpohjaisen, riippumattoman ja läpinäkyvän tutkimuksen tekeminen kaikista tehdyistä kansainvälisen oikeuden loukkauksista,
  • Palestiinan tilanteen esille ottaminen kansainvälisessä rikostuomioistuimessa,
  • suunnitelman laatiminen YK:n yleiskokouksessa nykyisen laittoman ja kestämättömän tilanteen lopettamiseksi Israel/Palestiinan alueella,
  • kansainvälisten turvajoukkojen sijoittaminen alueelle palestiinalaisiin rutiininomaisesti kohdistuvan väkivallan estämiseksi,
  • UNRWA:n riittävän rahoituksen turvaaminen.

Euroopan unionissa Suomen tulee näiden lisäksi edistää siirtokuntakaupan kieltämistä, jonka jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, voivat säätää myös kansallisella tasolla, ja EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä Espanjan ja Irlannin esimerkin mukaisesti, kunnes Israel osoittaa kunnioittavansa sopimuksen demokratia- ja ihmisoikeusehtoja.

Kunnioittaen,

Arabikansojen ystävyysseura ry
Taina Dahlgren, puheenjohtaja

1) https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5573-report-special-rapporteur-situation-human-rights-palestinian,
suomenkielinen lyhennelmä https://akys.kapsi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/Kansanmurhan-anatomia.pdf

Facebooktwitterpinterestmail

Kansanmurhan anatomia

Miehitettyjen palestiinalaisalueiden erityisraportoijan raportti Gazasta.

”Analysoimalla Israelin Gazan hyökkäyksessa harjoittamaa väkivaltaa ja linjauksia tämä raportti päätyy johtopäätökseen, jonka mukaan voidaan perustellusti uskoa, että kynnys Israelin suorittaman kansanmurhan todentamiseksi on ylittynyt. Yksi peruslöydöksistä on se, että Israelin hallitus, sotilasjohto ja sotilaat ovat tarkoituksellisesti vääristelleet sodan lakien periaatteita ja kumoamalla niiden suojelevat tarkoitukset pyrkineet laillistamaan kansanmurhaan pyrkivän väkivallan Palestiinan kansaa kohtaan.”

”On olemassa varteenotettavat perusteet uskoa seuraavien kansanmurhatoimien suorittamisen ehtojen tulleen täytetyiksi Gazassa: ryhmän jäsenten surmaaminen; vakavan ruumiillisen tai henkisen vahingon aiheuttaminen ryhmän jäsenille; tahallinen vaikuttaminen ryhmän elinoloihin ryhmän tai sen osan fyysiseksi tuhoamiseksi. Kansanmurhatoimet on hyväksytty ja pantu täytäntöön korkea-arvoisten sotilas- ja hallitusviranhaltijoiden antamien kansanmurhaan pyrkivien lausuntojen mukaisesti.”

Lue suomenkielinen lyhennelmä.

Alkuperäinen raportti: https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5573-report-special-rapporteur-situation-human-rights-palestinian

Facebooktwitterpinterestmail

Suomen tuettava EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen keskeyttämistä

Arabikansojen ystävyysseura on lähettänyt 18.3.2023 ulkoministeriöön kirjeen, jossa vaaditaan, että Suomi tukisi EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen keskeyttämistä.

Ulkoministeri Elina Valtonen

Espanja ja Irlanti ovat pyytäneet EU-komissiota selvittämään, onko Israel rikkonut EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen 2. pykälää, jossa sopimuksen ehdoksi asetetaan, että osapuolet kunnioittavat demokratian periaatteita ja ihmisoikeuksia.

EU:n pysyvien edustajien komiteassa (Coreper) vuonna 2009 hyväksyttyjen sopimuslausekkeiden käyttöä koskevien yhteisten menettelytapojen mukaan ihmisoikeuslausekkeiden vakava loukkaaminen voi aiheuttaa sopimuksen tai sen osien keskeyttämisen, kauppasopimus mukaan lukien.

Länsirannan kiihtyneet väkivaltaisuudet ja varsinkin siviilien joukkomittainen pommittaminen ja näännyttäminen estämällä humanitaarisen avun perillemeno Gazassa loukkaavat selvästi kaikkia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden normeja. YK:n kansainvälinen oikeusistuin on väliaikaisessa päätöksessään jopa todennut kansanmurhaan rinnastettavien toimien olevan todennäköisiä Gazassa. Tämä antaa aiheen panna täytäntöön assosiaatiosopimuksen ehdot ja jäädyttää se, kunnes Israel osoittaa kunnioittavansa ihmisoikeuksia.

Erityisesti siirtokuntien kanssa käytävä kaupan voidaan jo sinänsä ilman ihmisoikeusselvityksiäkin todeta olevan kansainvälisen oikeuden vastaista. Kolmansien maiden velvollisuus on olla tukematta laittomia siirtokuntia sallimalla kaupankäynti, mutta EU eivätkä sen jäsenmaat ole toteuttaneet tätäkään velvoitetta. Norjan hallitus on äsken kehottanut yrityksiä pidättäytymään kaikista liikeyhteyksistä Israelin siirtokuntien kanssa.

Ainoa keino saada Israel luopumaan ekspansionistisesta siirtokuntapolitiikastaan ja palestiinalaisten alistamisesta, jonka seurausta tämänkertainen Gazan sotakin on, on asettaa se asemaan, jossa se joutuu punnitsemaan, onko kannattavampaa jatkaa toimintaa vai alkaa vastata neuvottelukutsuihin, joissa aletaan käytännössä toteuttaa kahden kansan rinnakkain elämisen mahdollistavaa ratkaisua YK:n päätösten ja kansainvälisen oikeuden vaatimusten mukaisesti.

Assosiaatiosopimuksen ehtojen realisoiminen on tässä voimakas väline. Koko sopimuksen jäädyttäminen vaatiii jäsenmaiden yksimielisyyttä, mutta sen kauppaa koskevan osan osalta riittää määräenemmistö.

Vetoamme Suomen ulkopoliittiseen johtoon, että se EU:n neuvostossa lähipäivinä käytävissä assosiaatiosopimusta koskevissa keskusteluissa ja päätöksenteossa tukisi Espanjan ja Irlannin pyyntöä sekä pyrkisi vaikuttamaan EU:n sisällä sopimuksen ihmisoikeuspykälien toteuttamiseksi.

Välitämme tiedoksenne myös 159 kansalaisjärjestön allekirjoittaman vetoomuksen Euroopan päättäjille kansanmurha estämiseksi Gazassa.

Kunnioittaen,

Arabikansojen ystävyysseura ry
Taina Dahlgren, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail

Suomen palautettava UNRWA:n rahoitus

Arabikansojen ystävyysseura on lähettänyt 9.3.2023 ulkoministerille ja Valtioneuvostolle kirjeen, jossa vaaditaan Suomea palauttamaan YK:n avustusjärjestön UNRWA:n rahoitus


Ulkoministeri Elina Valtonen, Valtioneuvosto

YK:n avustusjärjestö UNRWA on keskeinen ja korvaamaton humanitaarisen avun toimittaja Gazaan ja muille palestiinalaisalueille. Järjestö on hiljattain ilmoittanut sen toimintakyvyn olevan “katkeamispisteessä” useiden maiden, mukaan lukien Suomi, keskeytettyä sen rahoittamisen. Keskeyttämispäätöksen jälkeen tilanne Gazassa on kärjistynyt edelleen äärimmilleen niin, että ihmiset alkavat kuolla nälkään. Suunniteltu meriteitse tuotava apukaan ei löydä tietään tarvitsijoille ilman paikan päällä toimivaa logistista järjestelmää.

Kyse ei ole vain akuutin kriisin torjumisesta. Mitä kauemmin ravinnon, hoidon ja turvan puute jatkuu, sitä tuhoisammat vaikutukset sillä on Gazan hengissä säilyvien ihmisten, varsinkin lasten ja nuorten, koko loppuelämään.

Viime kuussa UNRWA-rahoituksensa jäihin panneista maista Ruotsi, samoin kuin Kanada ovat päättäneet aloittaa maksatuksensa uudelleen. Myös Australia on ilmaissut halunsa jatkaa rahoitusta. Euroopan komissio on jatkanut tukeaan koko ajan ja myöntänyt UWRA:lle 50 miljoonan euron lisärahoituksen.

UNRWA:n rahoituksesta vastaava ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Tavio on ilmoittanut, että Suomen keskeytyspäätös pysyy voimassa Ruotsin ratkaisusta huolimatta.

Ottaen huomioon humanitaarisen tilanteen on käsittämätöntä ja inhimillisesti tuomittaavaa, että Suomi edelleen pidättelee tukiaan. Israelin syytöksiä koskevat selvitykset ovat aivan hyvin tehtävissä ilman, että Gazan siviiliväestön annetaan tuhoutua.

Vaadimme Suomen astuvan takaisin sivistysmaiden joukkoon ja jatkavan tukeaan UNRWA:lle välittömästi. Suomen tulee myös toimia EU:ssa ja YK:ssa Israelin painostamiseksi kaikin diplomaattisin ja taloudellisin keinoin päästämään humanitaariset kuljetukset alueelle.

Kunnioittaen,

Arabikansojen ystävyysseura ry
Taina Dahlgren, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail

UNRWA:n toiminnan jatkuvuus turvattava

Akys on lähettänyt 27.2.2024 Suomen ulkopoliittiselle johdolle vetoomuksen UNRWA:n toiminnan turvaamiseksi

Ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio

Israelin hallituksen Gazan tulevaisuutta koskeviin suunnitelmiin kuuluu YK:n avustusjärjestön UNRWA:n lakkauttaminen.1)

UNRWA ei toimi ainoastaan Gazassa, vaan kaikkiaan 58 pakolaisleirillä Israelin miehittämillä alueilla ja sen naapurimaissa. Asiantuntijoiden mukaan UNRWA:n työtä etenkään Gazassa ei ole mahdollista korvata muilla YK-järjestöillä, koska millään muulla toimijalla ei ole yhtä laajaa operatiivista läsnäoloa, henkilöstökapasiteettia ja infrastruktuuria. UNRWA:n korvaaminen uudella kansainvälisellä järjestöllä Israelin suunnitelman mukaisesti olisi paitsi inhimillisesti, myös organisatorisesti ja taloudellisesti kestämätöntä, kun toimivien rakenteiden tilalle pitäisi yrittää rakentaa uusia. Gazan inhimillisten ja aineellisten tuhojen korjaaminen tulee muutenkin olemaan nykyisille resursseille ylivoimaista. Yhtenä osoituksena tilanteen hallitsemattomuudesta on World Food Programmen viimeisin päätös keskeyttää avun toimittaminen Pohjois-Gazaan.2)

UNRWA:n toiminnan haittaaminen ja estäminen eskaloi kansainvälisen tuomioistuimen väliaikaisessa päätöksessään tunnistamaa kansanmurhaan viittaavaa toimintaa Gazassa. UNRWA:n halvaannuttaminen kärjistäisi ja vakiinnuttaisi humanitaarista katastrofia entisestään, mikä takaisi väkivallan jatkumisen ja Suomenkin tukeman kahden valtion ratkaisun karkaamista entistä kauemmaksi.

Euroopan unionin korkea edustaja Josep Borrell on todennut UNRWA:n olevan korvaamaton ja sen rahoituksen epäämisen olevan kohtuutonta ja vaarallista pahentamalla vallitsevaa humanitaarista ja sosio-ekonomista kriisiä sekä lisäämällä alueellista epävakautta.3) UNRWA:n toiminnan lopettaminen olisi myös suoraan vastoin Euroopan parlamentin viime vuonna hyväksymiä suosituksia. Niissä parlamentti toteaa UNRWA:n olevan miljoonien palestiinalaispakolaisten kriittinen elämänlanka ja suosittelee toimia UNWRA:n taloudellisen tuen jatkuvuuden ja lisäämisen varmistamiseksi sekä vetoamista kansainväliseen yhteisöön kestävän rahoitusmallin luomiseksi.4)

Espanja ja Irlanti ovat nähneet UNRWA:n korvaamattomuuden sekä kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen tuomioistuimen asettamien velvoitteiden mukaisesti tehneet sille 3,8 ja 20 miljoonan euron ylimääräiset lahjoitukset.5)

Israelin suunnitelman taustat ovat ennen muuta poliittiset. UNRWA:n lakkauttaminen on ollut Israelin vaatimuksena jo pitkään. Israel näkee UNRWA:n pitkittävän keinotekoisesti pakolaisongelmaa sen sijaan, että Israelin suorittaman etnisen puhdistuksen aikaansaama pakolaisväestö saataisiin siivotuksi pois. Se tapahtuisi Israelin näkemyksen mukaan siirtämällä pakolaiset muihin maihin. Tällaisen salliminen olisi kuolinisku YK:n päätösten ja kansainvälisen oikeuden merkitykselle. Tällä hetkellä Geneven pakolaissopimuksen mukainen turvapaikkaoikeus ei koske UNRWA:n suojeluksessa olevia palestiinalaispakolaisia.6) UNRWA:n lakkauttaminen antaisi mahdollisuuden pakolaisten uudelleenasuttamiseen, mikä epäilemättä onkin Israelin pyrkimyksenä. Tämä taas voisi vaikuttaa muun muassa Eurooppaan suuntautuviin pakolaisvirtoihin.

UNRWA:n toiminnan purkamisen asemesta Israel pitäisi saada itse kustantamaan palestiinalaisten tarpeet sen sijaan, että ne jätetään kansainvälisten lahjoittajien vastuulle, kuten EU-parlamentti suosituksissaan esittää.

Vetoamme Suomen ulkopoliittiseen johtoon, että se tuomitsisi selväsanaisesti Israelin kaavailut UNRWA:n lakkauttamiseksi ja toimisi EU:ssa ja YK:ssa niiden torjumiseksi. Suomen on kaikin keinoin turvattava UNRWA:n riittävä toimintakyky, jolle Gazan väestön ja infrastruktuurin kärsimien tuhojen korjaaminen tulee asettamaan entistä suurempia vaatimuksia. Osana tätä Suomen on myös mitä pikimmin palautettava UNRWA:lta nyt pidätetty rahoitus.

Kunniottaen,

Arabikansojen ystävyysseura ry
Taina Dahlgren, puheenjohtaja

1) https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000010248083.html

2) https://www.wfp.org/news/un-food-agency-pauses-deliveries-north-gaza

3) https://www.eeas.europa.eu/eeas/defunding-unrwa-would-be-both-disproportionate-and-dangerous_en

4) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0283_EN.pdf

5) https://www.reuters.com/world/spain-give-unrwa-extra-38-mln-after-key-donors-suspend-aid-2024-02-05/

https://www.gov.ie/en/press-release/978dc-tanaiste-announces-20-million-in-support-for-the-un-relief-and-works-agency-unrwa/

6) https://www.msn.com/de-de/nachrichten/other/v%C3%B6lkerrechtler-zitiert-klausel-sch%C3%BCtzt-das-unrwa-europa-vor-gaza-fl%C3%BCchtlingen/ar-BB1hTr1L

Facebooktwitterpinterestmail

Auta paikallista terveysjärjestöä toimimaan Gazassa

Hätäapukeräys Gazaan
Palestiina-tukitili FI95 8000 1300 9905 05, viite 3007
Keräyslupa RA/2020/1032

Palestiinalaiset lääkärit perustivat 1979 Palestinian Medical Relief Societyn (PMRS). Järjestöllä on klinikoita ja ensiaputyötä hätätilanteissa. Työ jatkuu nytkin Gazassa. AKYS lähettää avustukset täysimääräisinä. Puheenjohtaja on ollut yhteydessä PMRS-järjestöön ja saanut varmistuksen avustuksen perillemenosta. Paikallisena toimijana PSMR löytää tehokkaimmat tavat auttaa haavoittuneita ihmisiä.  Kiitos lahjoituksesta.

Facebooktwitterpinterestmail

Suomen jatkettava UNRWA:n rahoitusta

Arabikansojen ystävyysseura on lähettänyt 30.1.2023 kirjeen Valtioneuvostolle ja Ulkoministeriölle

Valtioneuvosto, Ulkoministeriö

YK:n avustusjärjestö UNRWA on sodan tuhojen keskellä olevien Gazan asukkaiden oljenkorsi. Sen rahoituksen keskeyttämisellä, mistä Suomikin on päättänyt, on katastrofaalisia seurauksia Gazan sodan uhreille.

Muun muassa Norja on päättänyt jatkaa tukea. Norjan hallitus pyytää tiedonannossaan muita tukijoita ottamaan huomioon UNRWA:n rahoituksen leikkaamisen laajemmat seuraukset tänä ääritmmäisen humanitaarisen hädän aikana. Norjan mukaan “Meidän ei tulisi rangaista kollektiivisesti miljoonia ihmisiä. Meidän tulee tehdä ero sen välillä, mitä yksilöt ovat voineet tehdä ja mitä UNRWA edustaa. 13000 [UNRWA:n työntekijää] työskentelee Gazassa jakamassa apua, pelastamassa henkiä ja turvaamassa väestön perustarpeita ja -oikeuksia. Gazassa asuvat ihmiset tarvitsevat kiireellisesti humanitaarista apua eikä heitä pidä panna maksamaan toisten teoista”.

Kansainvälisen tuomioistuimen laillisesti sitova päätös määräsi Israelin estämään kaikin käytettävissä olevin keinoin kansanmurhaksi tulkittavat teot. Kansainvälinen oikeus velvoittaa kolmansia maita estämään kansanmurha, ja on mahdollista, että Suomen päätös UNRWA-tuesta voidaan tulkita tämän velvoitteen rikkomiseksi.

Israel näkee UNRWA:n toiminnan “pahentavan pakolaisongelmaa”. Israelin julkilausuttuna tavoitteena on UNRWA:n toiminnan lakkauttaminen, jotta palestiinalaisten siirtäminen Israelin laajentumisen tieltä helpottuisi. Muistutamme myös, että Israel on ennenkin käyttänyt terrorismisyytöksiä palestiinalaisten tukahduttamiseen, kuten esimerkiksi sittemmin perusteettomiksi osoittautuneet syytökset kuutta palestiinalaista ihmisoikeusjärjestöä vastaan. UNRWA:n rahoittamisen leikkaaminen palvelee suoraan näitä Israelin pyrkimyksiä.

Laajemmassa mittakaavassa tuen keskeyttämisen voidaan nähdä olevan kansainvälisen järjestelmän hallinnan ja sen sääntöjen tulkinnan siirtymistä harvojen rikkaiden ja entisten kolonialististen maiden yksinoikeudeksi, mikä heikentää sen oikeutusta maailmanlaajuisesti.

Mahdollisista rikoksista on tehtävä puolueeton selvitys, mutta tuloksista riippumatta UNWRA:n elintärkeää toimintaa ei saa halvaannuttaa. Vetoamme Suomen hallitukseen, että se peruisi päätöksen ja jatkaisi apua Norjan, Tanskan, Irlannin ja monen muun maan tavoin.

Kunnioittaen,
Taina Dahlgren
puheenjohtaja, Arabikansojen ystävyysseura ry

Ulkoministeriön vastaus alla:

Hyvä Taina Dahlgren,

Kiitämme Arabikansojen ystävyysseura ry:tä vetoomuksesta koskien UNRWAn rahoitusta.

Syytökset UNRWAn 12 työntekijän osallisuudesta Hamasin 7.10. terrori-iskuun Israelia vastaan ovat vakavia. Ulkoministeriö edellyttää järjestöltä pikaista ja perinpohjaista selvitystä asiasta ja pitää tervetulleena UNRWAn päätöstä irtisanoa epäilyn alaiset työntekijät ja aloittaa riippumaton ulkopuolinen tutkinta. Suomi seuraa tiiviisti selvityksen valmistumista.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Tavio päätti 27.1., että Suomen maksatukset UNRWAlle keskeytetään tilapäisesti syytösten johdosta. Suomella on UNRWA:n kanssa nelivuotinen humanitaarisen avun sopimus vuosille 2023-26, viisi miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2024 avustusta ei ole maksettu.

Humanitaarinen tilanne Gazassa jatkuu katastrofaalisena, ja ulkoministeriö selvittää parhaillaan nopealla aikataululla vaihtoehtoisia kanavia humanitaariseksi avuksi Gazaan. Viime vuonna Suomi rahoitti UNRWA-tuen lisäksi ICRC:n Israel/Gaza/Länsiranta –vetoomusta neljällä miljoonalla eurolla.

Suomi tukee yleisrahoituksella useita globaalisti toimivia humanitaarisen avun järjestöjä, pääkumppaneitamme ovat UNHCR, WFP, ICRC, OCHA. Näistä useat toimivat myös Gazassa ja Länsirannalla – UNRWA:n lisäksi esim. ICRC ja Maailman ruokaohjelma WFP.

Suomen Palestiinan kehitysyhteistyön maaohjelma on tasoltaan n. 7 MEUR /vuosi.

Ystävällisesti,

Lauratuulia Lehtinen

Facebooktwitterpinterestmail

AKYSin puheenvuoro mielenosoituksessa 27.1.2024

Tiesittekö, että kaikista niistä maailman ihmisista, joita uhkaa nälänhätä tai katastrofaalinen nälkiintyminen, 80 prosenttia on Gazassa? Näin sanotaan YK:n pääsihteerin ihmisoikeustoimiston raportissa. Tämä ei ole seurausta mistään luonnonkatastrofista, vaan tietoisesta suunnitelmallisesta kollektiivisesta rangaistuksesta, kun Israel on ottanut ruoan, veden ja lääkkeet aseekseen.

Tiedotusvälineet kirjoittavat, että Kansainvälinen oikeusistuin ei eilisessä välipäätöksessään määrännyt Israelia lopettamaan hyökkäystään. Päätöksessä kuitenkin vaaditaan Israelia kaikin keinoin estämään kansanmurhaksi käsitettävät teot ja vaaditaan välitöntä ja tehokasta avun toimittamista Gazaan. Tämä on kuitenkin mahdollista vain tulitauon vallitessa. Israel ei myöskää onnistunut kaatamaan kannetta, vaan tuomioistuin pitää Etelä-Afrikan syytökset kansanmurhasta voimassa. Päätös on huomattava tappio Israelille, ja näitä seikkoja meidänkin tulee korostaa ja tehostaa vaatimuksiamme. Laillisesti sitovana päätös myös asettaa Yhdysvallat, joka on tähän saakka tukenut Israelia veto-oikeudellaan YK:ssa, hyvin vaikeaan asemaan.

Israel luonnollisesti tekee kaikkensa iskeäkseen vastaan. Se on aina halunnut lopettaa YK:n palestiinalaisten avustusjärjestön UNRWA:n, jonka se näkee esteenä palestiinalaisten karkottamiselle. Ja kas kummaa, se onkin juuri havainnut UNRWA:n työntekijöiden ottaneen osaa Hamasin hyökkäykseen. Nyt Suomikin on tämän perusteella päättänyt keskeyttää UNRWA:n rahoituksen. Me tuomitsemme tämän päätöksen, joka on tehty ilman, että asiasta olisi tehty puolueetonta selvitystä.

Toistaiseksi ei yhtään Euroopan maata ehkä Belgiaa lukuunottamatta ole niiden yli 70 maan joukossa, jotka ovat antaneet tukensa Etelä-Afrikan kanteelle. Paine Israelia kohtaa kuitenkin kasvaa, silllä tietojen mukaan myös Indonesia on nostamassa oikeusjuttua Israelin miehitystä vastaan Kansainvälisessä tuomioistuimessa. Slovenia on liittynyt vaatimukseen tuomioistuimen neuvoa-antavasta mielipiteestä Israelin hyökkäykseen.

Tuomareihin kohdistuu valtava painostus, eikä Etelä-Afrikan kanteen läpimeno ole ollenkaan varmaa. Tuleepa ratkaisu olemaan millainen tahansa, väkivallan perussyyn eli miehityksen lopettamiseen ja palestiinalaisten oikeuksien toteutumiseen on vielä pitkä matka ja tulee vaatimaan meiltäkin vielä paljon tehtävää.

Euroopalla pitäisi olla kaikki syyt saada Gazan sota ja koko miehitys loppumaan jo senkin vuoksi, että sen pitkittyminen hyödyttää suoraan Venäjän Putinia Ukrainan sodassa kasvattamalla Euroopan ja arabimaailman ja muun globaalin etelän välistä kuilua.

Suomen linja Israelin ja Palestiinan konfliktissa on pitkään ollut, että Suomi toimii tässä asiassa ensisijaisesti Euroopan unionin kautta ja että tavoitteena on kahden osapuolen neuvottelujen perusteella aikaan saatava ratkaisu.

Kenelle tahansa vähänkin asiaan perehtyneelle on ollut selvää, että tällainen linja ei voi johtaa mihinkään. Sitä voidaan itse asiassa pitää tekosyynä sille, että kestävän ratkaisun todella vaatimiin kivuliampiin toimiin ei tarvitse ryhtyä. Osapuolten välinen voimaepätasapaino on niin suuri ja Israel niin määrätietoinen siirtokuntakolonialisen projektinsa toteuttamisessa ja palestiinalaisten hajottamisessa, että tällainen voimaton retoriikka ja ratkaisun jättäminen osapuolten käsiin on jättänyt Israelilla vapaa kädet.

Pitkään kestänyt kansainvälisen yhteisön toimimattomuus ja Israelin yhteiskunnan vajoaminen yhä syvemmälle ylimielisyyteen, vihaan ja palestiinalaisten halveksuntaan ja demonisointiin on nyt purkautunut ennen näkemättömänä väkivaltana, jonka seurauksia tulee olemaan hyvin vaikea korjata. On tarvittu Gazan sodan kaltainen hirvittävä tragedia, jotta, ainakin näin voi toivoa, valtaapitävien silmät ovat alkaneet aueta. Sodan alussa lännen johtajat ilmaisivat voimakkaan tukensa Israelille, mutta sodan pitkittyessä ja muututtua humanitaariseksi katastrofiksi on alkanut kuulua toisenlaisia lausuntoja.

EU:n ulkopolitiikan johtaja Borrell on todennut 30 vuoden aikana on opitun, että ratkaisu on saatava aikaan ulkopuolelta, koska kaksi osapuolta eivä kykene koskaan tekemään sopimusta ja on varoittanut, että jos tämä tragedia ei lopu pian, koko Lähi-itä voi syttyä liekkeihin. Hän on myös ilmaissut huolensa siitä, että vaatimalla sanktioita Venäjälle mutta olemalla puuttumatta Israelin toimintaan Eurooppa näyttäytyy maailmalle epäuskottavana kaksoisstandardien käyttäjänä, ja on ensimmäistä kertaa jopa viitannut mahdollisuuteen käyttää EU:n ja Israelin läheisiä taloussuhteita Israeliin vaikuttamiseen. Hiljattain hän myös syytti Israelia Hamasin rahoittamisesta ja totesi, että “humanitaarinen tilanne Gazassa ei voisi olla tätä pahempi” ja “jos emme puutu asiaan voimakkaasti, vihan ja väkivallan kierre jatkuu sukupolvesta toiseen, hautajaisista hautajaisiin, kun vihan siemenet, joita Gazassa nyt kylvetään, kasvavat”.

Belgian hallituksen enemmistö on vaatinut Israelille sanktioita ja EU:ta jäädyttämään EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen ja kieltämään laittomien siirtokuntien tuotteet. Belgia on myös ilmoittanut tukevansa kansainvälisen tuomioistuimen kaikkia päätöksiä ja sen määräämiä väliaikaisia toimenpiteitä ja odottansa samaa muilta. Espanjan ulkoministerin mukaan Espanja on valmis tunnustamaan Palestiinan valtion “hyvin lyhyellä aikavälillä”. Näyttää siltä, että Italia on keskeyttänyt asevientisopimusten tekemisen Israelin kanssa. Chile ei ole Euroopassa, mutta mainittakoon, että siellä senaatin ihmisoikeusvaliokunta on hyväksynyt yksimielisesti lakialoitteen siirtokuntatuotteiden kieltämisestä.

Suomessa Tasavallan presidentti totesi Uuden vuoden puheessaan, että on vaadittava “Israelilta suostumista humanitääriseen tulitaukoon ja Hamasilta panttivankien vapauttamista. Sen jälkeen on löydettävä tahto ja keinot kohti kestävää kahden valtion mallia. Muuta vaihtoehtoa ei ole”.

Sen jälkeen, kun Suomi häpeällisesti äänesti tyhjää YK:ssa tulitaukovaatimusta koskevassa äänestyksessä, Suomi seuraavalla kerralla äänesti tulitauon puolesta. Suomi oli niiden maiden joukossa, jotka Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman sopimuksen jäsenmaiden kokouksessa tukivat rikostuomioistuimen toimintaa Gazassa.

Ulkoministeri Valtonenkin on äskettäin joutunut toteamaan, että tilanne Gazassa on niin kestämätön, että näin ei voida enää jatkaa ja että vastuu tästä on Israelilla,

Tällaisten lausuntojen perusteella voi ainakin toivoa tapahtuneen päättäjien sentimentin ja asennoitumisen orastavaa muutosta, mikä voi antaa mahdollisuuksia saada aikaa suunnan muutosta Suomen ja EU:n Lähi-idän politiikassa. Samalla on kuitenkin todettava, että puheista on vielä pitkä matkaa todellisiin vaikuttaviin, kansainvälisen oikeuden mukaiseen ratkaisuun tähtääviin aloitteisiin ja toimiin. On myös pidettävä mielessä, että ne ilmaisevat vähintään yhtä paljon huolta Israelin kansainvälisen aseman heikkenemisestä kuin palestiinalaisten oikeuksista. Tavoitteena tulisi olla laittoman miehityksen lopettaminen ja miehitetyn maan ja luonnonvarojen palauttaminen palestiinalaisille YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden erikoisraportoijan suositusten mukaisesti. Borrellin rauhankonferenssin tapaiset aloitteet voivat hyvinkin jäädä kasvojenkohennukseksi, joiden tuloksina ei toteudu riittävän vaikuttavia toimia kansainvälisen oikeuden ehtojen toteutumiseksi ja edellytysten luomiseksi kestävälle rauhalle ja vakaudelle. Vaikuttavia keinoja olisivat siirtokuntakaupan kieltäminen, EU:n ja Israelin ja assosiaatiosopimuksen jäädyttäminen, asekauppakielto ja muut pakotteet, jollaisia käytettäisiin mihin tahansa muuhun maahan, sekä sotarikoksiin syyllistyneiden saattaminen tuomioistuimen eteen. Suomen, EU:n ja muun kansainvälisen yhteisön tulee myös luoda edellytykset toimintakykyisen demokraattisesti valitun palestiinalaishallinnon luomiselle.

Meillä, kansalaisyhteiskunnan jäsenillä, on mahdollisuus ja vastuu siinä, että tällaiset orastavat valonpilkahdukset muuttuvat trendiksi. Meitä on kuitenkin vielä liian vähän ja tietämättömyyttä, välinpitämättömyyttä ja kyynisyyttä liian paljon. Mielenosoitukset ovat tarpeellisia, mutta politiikan muutoksen ja sanktioiden mahdollisuuden saattaminen voimakkaammin yleiseen mielipiteeseen ja päättäjien keinovalikoimaan vaativat turvautumista enemmän myös sanan ja kynän voimaan. Meidän on kehitettävä ja käytettävä keinoja ja tapoja vaikuttaa julkisessa keskustelussa, sosiaalisessa mediassa ja poliitikkoihin vaikuttamisessa.

Pitkän ja vaikean, joskus toivottomaltakin tuntuvan taistelun voittamiseen on olemassa yksinkertainen resepti, se, että ei anneta koskaan periksi. Nyt on hetki alkaa saada virta kääntymään.

Facebooktwitterpinterestmail

Suomen tuettava Etelä-Afrikan oikeusjuttua Israelia vastaan kansanmurhasta Gazassa

Arabikansojen ystävyyseura on lähettänyt 5.1.2024 vetoomuksen Suomen YK-edustustolle ja ulkoministerille

Suurlähettiläs Elina Kalkku

Pyydämme teitä välittömästi vetoamaan maamme puolesta YK:n kansanmurhasopimukseen Kansainvälisessä tuomioistuimessa (ICJ) Israelin joukkotuhonnan ja kansanmurhan pysäyttämiseksi Gazassa. Etelä-Afrikka käynnisti jo 29. joulukuuta oikeustapauksen, mikä antaa maallemme mahdollisuuden seurata sen esimerkkiä.

Yli 22 000 kuollutta, 51 000 haavoittunutta, 1,9 miljoonaa paennut kotiseudultaan.

Kansanmurhasopimuksen sopimuspuolet ovat velvollisia toimimaan kansanmurhan estämiseksi. Tämän vuoksi toimenpiteiden on oltava välittömiä. Rikostuomioistuimelle Etelä-Afrikan Israelin vastaisen oikeustapauksen tueksi esitetty väliintulo on yksi tapa varmistaa, että kaikki kansanmurhatoimet lopetetaan ja niistä vastuussa olevat saatetaan vastuuseen.

Israelin Gazaan kohdistama kollektiivinen rangaistus, siviilien säälimätön pommittaminen, veden, ruoan, lääkkeiden ja polttoaineen saannin estäminen piiritetyltä väestöltä tekee elinolosuhteet mahdottomiksi ja täyttää kansanmurharikoksen tunnusmerkit.

Pyydämme teitä esittämään välittömästi väliintulojulistuksen Etelä-Afrikan Israelin vastaisen oikeustapauksen tueksi kansainvälisessä tuomioistuimessa tappamisen lopettamiseksi Palestiinassa.

Tässä on esimerkki Malediivien väliintulojulistuksesta Myanmarin tapauksessa. On olemassa myös monia muita esimerkkejä.

Liitteenä on myös Palestiinan apartheidin vastaisen koordinointikomitean (PAACC) vetoomus.

Parhain terveisin,
Arabikansojen ystävyysseura ry
Taina Dahlgren, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail