Säännöt

ARABIKANSOJEN YSTÄVYYSSEURA RY:n säännöt

1 §

Seuran nimi on Arabikansojen ystävyysseura ry, ruotsiksi käännettynä Sällskapet för vänskap med de arabiska folken rf. Seuran kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää Suomen kansan ja arabikansojen ystävällisten suhteiden kehittämistä ja lujittamista, toimia arabimaiden kansallisten vapautumispyrkimysten edistämiseksi sekä järjestää solidaarisuustoimintaa näiden pyrkimysten puolesta.

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. järjestämällä kokouksia, juhlia ja esitelmätilaisuuksia
 2. toimittamalla kirjoituksia sanomalehdistölle ja muille julkaisuille sekä harjoittamalla omaa julkaisutoimintaa
 3. levittämällä arabimaita esitteleviä julkaisuja
 4. järjestämällä sivistyksellisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi erilaisia vierailuja
 5. toimimalla muutoinkin edellisiin verrattavilla tavoilla.

Toimintansa tukemiseksi seura voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisen kiinteistön ja harjoittaa asianomaisella luvalla kustannustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä elokuvateatteritoimintaa kutakin ainoastaan yhdessä liikepaikassa, järjestää arpajaisia, myydä merkkejä ja muistoesineitä. Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

4 §

Seuran jäsenyys

Seuraan voi liittyä jokainen rekisteröity yhdistys ja yksityinen henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja jonka toimikunta hyväksyy jäseneksi. Seuraan liittyneet yhdistykset ja henkilöjäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää.

5 §

Seura voi perustaa toimintansa tehostamiseksi alaisuudessaan toimivia rekisteröimättömiä alueellisia järjestöjä.

6 §

Seuran kokoukset

Seura kokoontuu, paitsi vuosikokoukseen, silloin kun toimikunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin 1/10 seuran koko jäsenluvusta sitä kirjallisesti pyytää. Kokous kutsutaan koolle kirjeitse tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä vähintään viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokousten äänivaltaisia osanottajia ovat kaikki yhdistyksen henkilöjäsenet ja heillä kullakin on yksi ääni. Henkilö ei samanaikaisesti voi käyttää äänioikeutta henkilöjäsenenä ja yhteisöjäsenen valtuuttamana edustajana. Yhteisöjäsenet valitsevat edustajansa kokouksessaan päätetyllä tavalla.

7 §

Seuran vuosikokous

Seuran vuosikokous on pidettävä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toimikunnan määräämänä päivänä. Kokous kutsutaan koolle kirjeitse tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksen äänivaltaisia osanottajia ovat kaikki yhdistyksen henkilöjäsenet, ja heillä kullakin on yksi ääni. Henkilö ei samanaikaisesti voi käyttää äänioikeutta henkilöjäsenenä ja yhteisöjäsenen valtuuttamana edustajana. Yhteisöjäsenet valitsevat edustajansa kokouksessaan päätetyllä tavalla.

Seuran yhteisöjäsen tai henkilöjäsen, joka tahtoo jonkin määrätyn asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, tulee lähettää kirjallinen esitys siitä seuran toimikunnalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

8 §

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään kuluneen tilikauden toiminta- ja tilikertomus
 2. päätetään toimikunnalle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta
 3. valitaan toimikunnan puheenjohtaja, sihteeri sekä toimikunnan muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi sekä yksi tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varatilintarkastaja.
 4. vahvistetaan seuralle toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten
 5. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 6. vahvistetaan seuralle talousarvio kuluvaa tilivuotta varten
 7. käsitellään muita toimikunnan tai jonkun jäsenen esittämiä asioita, huomioon ottaen näiden sääntöjen 7 § ja yhdistyslain määräykset.

9 §

Tilit ja niiden tarkastus

Seuran tilivuosi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään ja tilit on jätettävä tilintarkastajan tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10 §

Seuran hallitus

Seuran hallituksena asioita hoitaa vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema toimikunta. Toimikunnan toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen jälkeen ja jatkuu seuraavaan vuosikokoukseen. Toimikunnan muodostavat puheenjohtaja, sihteeri sekä vähintään kaksi (2) ja enintään neljäkymmentä (40) jäsentä. Toimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään 1/4 sen jäsenistä on saapuvilla. Toimikunta valitsee keskuudestaan tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jonkun varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos kolme (3) toimikunnan jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

11 §

Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri, kumpikin yksinään.

12 §

Valiokunnat

Toimikunta voi toiminnan edistämiseksi tarpeen mukaan valita avukseen pysyviä ja väliaikaisia valiokuntia seuran jäsenten keskuudesta. Nämä valiokunnat toimivat toimikunnan alaisuudessa ja niille toimikunta vahvistaa tarvittaessa ohjesäännön. Lisäksi toimikunta voi nimittää näihin valiokuntiin seuran ulkopuolisia asiantuntijoita.

13 §

Eroaminen ja erottaminen

Seurasta voi jäsen erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimikunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan. Seuran jäsen, joka toimii vastoin seuran tarkoitusta tai muuten vahingoittaa seuraa, voidaan erottaa toimikunnan päätöksellä. Erotetulla on kuitenkin oikeus vedota asiasta seuran kokoukseen jättämällä puheenjohtajalle kirjeen neljäntoista (14) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahden vuoden aikana, erotetaan toimikunnan päätöksellä.

14 §

Sääntöjen muuttaminen

Nämä säännöt voidaan muuttaa seuran kokouksessa. Muutosehdotukset vaativat hyväksytyksi tullessaan kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistön saapuvilla olevien jäsenten yhteenlaskettujen äänten lukumäärästä seuran kokouksessa, jossa asiasta päätetään. Muutosehdotukset on aina kokouskutsussa mainittava.

15 §

Seuran purkaminen tai lakkauttaminen

Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljellä olevat varat luovutettava viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka toimii näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen periaatteiden mukaisesti.

16 §

Muut asiat

Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määrätty, noudatetaan yhdistyslakia.