Säännöt

Arabikansojen ystävyysseura ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Arabikansojen ystävyysseura ry (AKYS), ruotsiksi Sällskapet för vänskap med de arabiska folken rf (SVAF), englanniksi Finnish-Arab Friendship Society (FAFS). Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. Yhdistys voi perustaa toimintansa tehostamiseksi alaisuudessaan toimivia rekisteröimättömiä alueellisia järjestöjä.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen ja arabimaiden kansalaisten ystävällisiä suhteita, puolustaa arabimaiden kansojen oikeutta elää rauhassa, tukea niiden vapauksien ja oikeuksien toteutumista sekä näiden maiden yhteiskunnallista kehitystä ja järjestää toimintaa näiden tavoitteiden puolesta.

Tavoitteitaan yhdistys toteuttaa:

  1. Järjestämällä solidaarisuustoimintaa ja vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sotien, miehitysten ja muiden katastrofien uhreiksi joutuneiden arabikansojen, kuten Palestiinan kansan puolesta, tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.
  2. Tukemalla yhdistyksen tavoitteita edistävää toimintaa ja aloitteita sekä toimimalla itse aloitteellisesti tällaisen kehityksen aikaan saamiseksi.
  3. Järjestämällä humanitaarista apua konflikteista ja sorrosta kärsivien Lähi-idän ihmisten auttamiseksi ja ihmisoikeuksien edistämiseksi sekä organisoimalla kehitysyhteistyötä.
  4. Järjestämällä tilaisuuksia ja julkaisemalla materiaaleja, joissa käsitellään arabimaiden tilannetta ja niiden asukkaiden elämää ja lisätään niitä koskevaa ymmärrystä.

3 § Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

4 § Jäsenyys

Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi jokainen yksityinen henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistykseen liittyneet henkilöjäsenet ja muut yhdistykset suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää.

5 § Yhdistyksestä eroaminen

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.Jäsenmaksun laiminlyömisen johdosta jäsen katsotaan eronneeksi, jos jäsenmaksu on maksamatta vuoden ajalta. Vuosittainen jäsenmaksu on maksettava viimeistään kunkin vuoden loppuun mennessä.

Mikäli yhdistyksen jäsen toimii Arabikansojen ystävyysseura ry:n tarkoitusperiä ja sääntöjä vastaan, voidaan hänet erottaa yhdistyksestä sen jälkeen, kun hänelle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen. Päätöksen erottamisesta tekee yhdistyksen hallitus 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

6 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään 4 ja enintään 10 varsinaista ja 0 – 4 varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja toimikausi alkaa vuosikokouksen päätyttyä ja jatkuu seuraavan kahden vuoden ajan vuosikokouksen päättymiseen asti. Vuosittain puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoro määräytyy arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ilman äänivaltaa. Varajäsenestä tulee äänivaltainen varajäsen, jos varsinainen jäsen on estynyt tai eroaa kesken kauden. Varajäsen toimii äänivaltaisena varajäsenenä siihen asti, kunnes seuraavan yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus aloittaa työskentelynsä. Eronneen jäsenen tilalle valitun toimikausi kestää siihen asti kuin eronneen toimikausi olisi kestänyt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos kolme (3) hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin nämä säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövalinnoissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen hallituksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin, taloudenhoitajan tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa.

8 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-huhtikuussa. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan näihin kokouksiin vähintään 14 päivää ennen kokousta postitetulla kokouskutsulla tai sähköpostiviestillä. Lisäksi kokouskutsu voidaan julkaista myös yhdistyksen internetsivuilla.

Vuosikokouksen äänivaltaisia osanottajia ovat kaikki yhdistyksen henkilöjäsenet ja jäsenyhdistysten valitsemat edustajat. Henkilöjäsenillä ja jäsenyhdistyksillä on kullakin yksi ääni. Henkilö ei samanaikaisesti voi käyttää äänioikeutta henkilöjäsenenä ja yhteisöjäsenen valtuuttamana edustajana. Yhteisöjäsenet valitsevat edustajansa kokouksessaan päätetyllä tavalla.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2) valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5) hyväksytään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus
6) käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7) hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle
8) vahvistetaan tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle
9) puheenjohtajan toimikauden päättyessä valitaan puheenjohtaja vuosikokouksesta alkavalle kaksivuotiskaudelle
10) valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuosikokouksesta alkavalle kaksivuotiskaudelle
11) valitaan 1 – 2 tilintarkastajaa ja 1 – 2 varatilintarkastajaa kalenterivuodeksi
12) valitaan edustajat muiden tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokouksiin
13) päätetään tavasta, jolla kokouksiin kutsutaan
14) käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä perusteluineen kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

10 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään tarvittaessa. Hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen 9 §:ssä mainitulla tavalla, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

11 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muutosesitys on aina mainittava kokouskutsussa.

12 § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä vain siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on sitä kannattanut kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa.

13 § Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.